Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesi 3099 21 Ekim 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31281 Karar Sayısı: 3099 Ekli “Hayvancılık Yatırımlarının Destek…

 

 

Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3099)

 

Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesi 3099

21 Ekim 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31281

Karar Sayısı: 3099

Ekli “Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.

20 Ekim 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

HAYVANCILIK YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı; kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi, gelirlerin artırılması, üretim ve kalitenin yükseltilmesi, tarımsal faaliyetlerde yeni teknolojilerin kullanımının yaygınlaştırılması için modem işletmelerin kurulması ve rehabilitasyonu ile makine, alet ve ekipman alımı yatırımlarının desteklenmesidir.

(2) Bu Karar;

a) Gerçek ve tüzel kişilerin damızlık manda düvesi yetiştiriciliği işletmesi kurulmasına yönelik yatırımlarını,

b) Yetiştiricilerce, 9/1/2017 tarihli ve 2017/9760 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar kapsamında kurulmuş veya yatırımı devam eden işletmelerden 1500 başa kadar koç ve/veya teke alımına yönelik destekleri,

c) Küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla, Tarım ve Orman Bakanlığı (Bakanlık)’nca belirlenecek iller ve şartlar doğrultusunda damızlık küçükbaş hayvan yatırımlarının desteklenmesini,

ç) Gerçek ve tüzel kişilerin, 1000 adet kapasiteli damızlık kaz, 1000 adet kapasiteli ticari hindi ve 500 adet kapasiteli ticari kaz yetiştiriciliği için yapacakları yatırımları,

d) Arı Yetiştiricileri Birliğine veya Bal Üreticileri Birliğine üye, Arıcılık Kayıt Sisteminde kayıtlı, 50 ve üzeri arılı kovan varlığına sahip üreticilerin arı ürünleri üretimi için yapacakları arıcılık yatırımlarını,

e) İpek böceği yetiştiriciliğinin geliştirilmesi için, gerçek ve tüzel kişilerin bu alanda yapacakları yatırımları,

kapsar.

(3) Bu Karar, Bakanlıkça belirlenecek illerde 2020-2022 yıllarında uygulanır.

Yatırım konuları ve hibe oranları

MADDE 2- (1) Bu Karar kapsamında aşağıda belirtilen oranlarda hibe desteği uygulanır.

Yatırım Konuları Uygulanacak Hibe Oranı (%)
Manda

(Yeni inşaat yapımı, kapasite artırımı ve rehabilitasyon, makine, alet ve ekipman ile hayvan alımı)

50
Damızlık koç-teke alımı 50
Damızlık küçükbaş hayvan yatırımı 85
Kaz ve hindi yetiştiriciliği

(Yeni inşaat yapımı, makine, alet ve ekipman alımı)

75
İpekböcekçiliği

(Besleme evi yapımı, makine, alet ve ekipman alımı ve dut bahçesi tesisi)

100
Arıcılık

(Makine, alet, ekipman ve arıcı barakası alımı)

50

(2) Gerçek veya tüzel kişiler, bu Karar kapsamında uygulanacak hibe desteğine ilişkin yatırım konularından sadece bir proje için ve bir kez yararlandırılır. Yatırım tutarının desteklemeye esas üst sınırı Bakanlıkça belirlenir. Yatırım tutarının üst sınırım aşan kısmı ise, aynî veya nakdi katkı olarak yatırımcının öz sermayesi ile karşılanır.

(3) Hibe desteğinden, projesi onaylanan ve projesinde belirtilen süre içinde yatırımını tamamlayanlar yararlanır. Devam eden yatırımlarda ek süre verilmesine Bakanlık yetkilidir.

Finansman ve ödemeler

MADDE 3- (1) Bu Karar uyarınca yapılacak ödemeler, genel bütçeden Bakanlığa tahsis edilecek sermaye transferleri ödeneğinden karşılanır.

(2) Ödemeler, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. (Banka) aracılığıyla yapılır. Bu Kararın uygulanması ile ilgili olarak Bankaya, destekleme tutarının % 0,2’si oranında hizmet komisyonu ayrıca ödenir.

Desteklerden yararlanamayacak olanlar

MADDE 4- (1) Bu Karar kapsamındaki hibelerden kamu kurum ve kuruluşları, gerçeğe aykırı beyanda bulunan ve/veya belge ibraz edenler, desteklemelerden men cezası bulunanlar ve bu Kararda belirtilen hükümlere uymayanlar yararlanamaz.

(2) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının aynı konudaki faiz ve hibe desteği niteliğindeki desteklerinden faydalanan yatırımcılara bu Karar kapsamında hibe kullandırılmaz. Hibe kullanacak yatırımcılardan, aynı konuda diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca sağlanan faiz ve hibe desteği niteliğindeki desteklerden yararlanmadıklarına, bu desteklerden yararlandıklarının tespiti halinde bu Karar kapsamındaki hibe desteğinin iptal edileceğini kabul ettiklerine dair taahhütname alınır.

Denetim ve cezai hükümler

MADDE 5- (1) Destekleme ödemeleri ile ilgili hususlarda denetimi sağlayacak tedbirleri almaya Bakanlık yetkilidir.

(2) Haksız ödendiği tespit edilen destekleme ödemeleriyle ilgili alacaklar, ödemenin yapıldığı tarih itibarıyla, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre yasal faiziyle birlikte geri alınır.

(3) İdari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç olmak üzere desteklemelerden haksız yere yararlandığı tespit edilenlere, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 23 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar

MADDE 6- (1) Bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak tebliğ ile belirlenir.

Tamamlanamayan işlemler

MADDE 7- (1) 9/1/2017 tarihli ve 2017/9760 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar hükümlerine göre başvuruları yapılmış ve sonuçlandırılamamış işlemler söz konusu Karar hükümlerine göre sonuçlandırılır.

Yürürlük

MADDE 8- (1) Bu Karar 1/1/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9- (1) Bu Karar hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.